अनुगमन टोलीहरु बाटो अनुगमनको क्रममा खिचिएको तस्वीरको एक झलक