आ व २०७४।०७५ को उत्कृष्ट कृषक श्री फडीराज तिम्सीनालाई सम्मान गरिदै ।