जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१५ मिनेट भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधीकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
१. बाबु आमाको नागरिकता २. बाबु आमाको विवाह दर्ता ३. भरिएको सूचना फारम
प्रक्रिया: 
घरको मूलि उपस्थित भई सूचना फारम भरी पेश गर्नुपर्छ ।
नमुना फाराम तथा अन्य: