स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिममा उपस्थित सहभागीहरु, बराहापोखरी गा. पा. सभा हल