वडा नं. २

२ नं वडाको कार्यालय, सुन्तले 

वडा अध्यक्ष : श्री अम्बर बहादुर मगर

सम्पर्क न‌ं.: ९७४३०८२८७८

सि. न‌ं. पदाधिकारीहरुको नाम थर ठेगाना पद सम्पर्क नं.
अम्वर बहादुर मगर बराहापोखरी गा पा वडा नं २ वडा अध्यक्ष ९७४३०८२८७८
रिता श्रेष्ठ बराहापोखरी गा पा वडा नं २ महिला सदस्य ९८४२९४५१७९
चिजा परियार बराहापोखरी गा पा वडा नं २ महिला सदस्य ९८४३७०१६४०
कुल बहादुर दाहाल बराहापोखरी गा पा वडा नं २ वडा सदस्य  
नर बहादुर मगर बराहापोखरी गा पा वडा नं २ वडा सदस्य ९८६११२६३६२