FAQs Complain Problems

सूचना

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नेपाल संवत् ११४४-११४५ ८०/८१ 04/24/2024 - 13:27 PDF icon नेपाल संवत्.pdf
समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम ८०/८१ 01/03/2024 - 18:13 PDF icon Final Edition Curriculum of CBRF- CTEVT_ 2019.04.25 -.pdf
डोर हाजिरी फाराम ८०/८१ 11/01/2023 - 14:38 PDF icon डोर हाजिरी फाराम.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत-पत्र निवेदन ढाँचा ८०/८१ 10/14/2023 - 16:14 PDF icon इजाजत-पत्र निवेदन ढाँचा.pdf
मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा ८०/८१ 08/11/2023 - 15:00 PDF icon निवेदनको ढाँचा.pdf
तहवृद्धि दरखास्त फाराम तथा निवेदनको ढाँचा २०७९/०८० 06/21/2023 - 11:02 PDF icon तहवृद्धि दरखास्त फारामको ढाँचा.pdf, PDF icon तह वृद्धि निवेदन.pdf
वडास्तरीय अनुमगन समितिको प्रतिवेदन ८०/८१ 03/12/2023 - 15:06 PDF icon वडा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन.pdf
करार प्राविधिक कर्मचारीको दरखास्त फाराम ८०/८१ 09/06/2022 - 16:47 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रको रोजगार सहायकस्तर पाँचौको पाठ्यक्रम २०७९/०८० 09/06/2022 - 11:20 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रको रोजगार सहायकस्तर पाँचौको पाठ्यक्रम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रको प्राविधिक सहायकस्तर पाँचौको पाठ्यक्रम २०७९/०८० 09/06/2022 - 11:19 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रको प्राविधिक सहायकस्तर पाँचौको पाठ्यक्रम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्र अन्तर्गतका रोजगार सहायक पाँचौ र प्राविधिक सहायक पाँचौ पदको आवेदन फाराम २०७९/०८० 09/06/2022 - 11:09 PDF icon रोजगार सहायक पाँचौ र प्राविधिक सहायक पाँचौ पदको आवेदन फाराम.pdf
स्थानीय तह कर्मचारी का स मू फाराम २०७८/०७९ 07/15/2022 - 12:43 PDF icon स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको का स मू फाराम.pdf
सम्पति विवरणको खामको ढाँचा २०७८/०७९ 07/06/2022 - 21:16 उपलब्ध छैन
सम्पत्ती विवरण फाराम २०७८/०७९ 07/06/2022 - 17:42 PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf
करार कर्मचारीको का स मू फाराम २०७८/०७९ 07/06/2022 - 17:36 PDF icon करार का स मू फाराम.pdf
अनुगमन समितिको प्रतिवेदन फाराम ८०/८१ 02/01/2022 - 16:45 PDF icon अनुगमन समितिको प्रतिवेदन.pdf
योजना सम्बन्धि सार्वजनिक परीक्षण फाराम २०७८/०७९ 02/01/2022 - 13:33 PDF icon सार्वजनिक परीक्षण फाराम.pdf
विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:23 PDF icon MarriageCertificate.pdf
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:22 PDF icon DivorcedCertificate.pdf
बसाईसराई दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:21 PDF icon MigrationCertificate.pdf
मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:20 PDF icon DeathCertificate.pdf
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको नमूना फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 11:18 PDF icon BirthCertificate.pdf
परीक्षाको दरखास्त फाराम ७७/७८ 12/11/2020 - 10:49 PDF icon परीक्षा दरखास्त फर्म.pdf
VERSP-MIS संचालनको लागि प्रयोगकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था ७५/७६ 09/23/2018 - 15:30 PDF icon MIS-VERSP संचालनको लागि प्रयोगकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फारम ७४/७५ 06/17/2018 - 17:38 PDF icon Divorce Form.pdf
विवाहको सूचना फारम ७४/७५ 06/17/2018 - 17:28 PDF icon Marriage Form.pdf
बसाईसराईको सूचना फारम ७४/७५ 06/17/2018 - 17:27 PDF icon Migration form.pdf
मृत्युको सूचना फारम ७४/७५ 06/17/2018 - 17:26 PDF icon Death Form.pdf
जन्मको सूचना फारम ७४/७५ 06/17/2018 - 17:23 PDF icon birth form.pdf